Pågående projekt

Förutom platsbesök för rådgivning hos husägare har vi andra projekt på gång.

Antikvarisk medverkan Tannåker kyrka

Tannåkers kyrka uppfördes 1794. Utformning är ovanlig, men följer nyklassicismens ideal. Interiören är i stort sett oförändrad, bortsett från utformningen av altarpartiet och
färgsättningen. Ursprungligen var kyrkans inredning målad i vitt och guld,
men ändrades 1942 till sin nuvarande färgsättning i grönblå, gult, rött och
blågrå marmorering samt en gulbrun träådring på insidan av kyrkbänkarna.
Färgsättningen upplevs som väldigt mörk och församlingen önskade därför att ljusa upp insidan av bänkinredningen genom ommålning i en annan kulör. Byggkult har 2017 upprättad en konsekvensanalys och följer nu projektet som antikvarisk medverkande.

Antikvarisk medverkan Mönsterås kyrka

Lanterninen på Mönsterås kyrka är i behov för renovering. Från april till juni 2019 kommer fasaden och balustraden målas om samt fönster och urtavlorna restaureras. Vi bistår arbetet som antikvariskt medverkande.

Konsekvensanalys solceller Oskarshamn kyrka

Oskarshamns kyrka ligger på en höjd mitt i staden med omgivande park. Kyrktaket är ett koppartak. Församlingen önskar bli mer energivänliga och har därför funderingar på om solceller på kyrktaket skulle kunna lösa deras energibehov. Vår uppgift är att göra en konsekvensanalys över vad åtgärden  innebär för kyrkans kulturhistoriska värden.

Antikvarisk medverkan Hossmo kyrka

Hossmo kyrka byggdes 1120 och har sedan dess genomgått en del förändringar.  Nu finns det återigen behov att anpassa kyrkorummet till församlingens verksamhet. Som antikvarisk medverkande deltar vi i arbetet för att finna lösningar som går både församlingen och de antikvariska värdena till mötes.

Restaurering av mangård på Himmelsberga Ölands museum

På Himmelsberga Ölands museum ligger gårdsmiljön “Hedvigs”. Vi har gjort åtgärdsprogrammet för restaureringsprojektet som avser både mangård och uthus exteriör och interiör. Vi deltar som byggnadsvårdshandledare under hela projektets gång, för att säkerställa de antikvariska värdena i byggnaderna och att restaureringen sker med rätt material och metoder.

Bebyggelseinventering, Givær, Norge

BYGGKULT ingår i en projektgrupp som på uppdrag av Fortidsminneforeningen i Nordland, Norge, arbetar med kulturmiljöutredningen av ögruppen och fiskeläget Givær. Vi ansvarar för inventering och beskrivning av den värdefulla bebyggelsemiljön. Vi är också redaktör för slutrapporten. Projektet planeras avslutat 2020.


 

Börja planera i god tid!

Att sätta färg på huset är en stor sak, och ibland riktigt svårt. Varför inte ta hjälp med att välja rätt färg och kulör till ditt hus? Vi tittar bl. a. på ytans struktur, byggnadens läge, husets arkitektur och ålder för att finna fram till ett vackert och harmoniskt färgschema. Ta kontakt med oss redan idag!